Tour de middag - april 2018

Nu har du/I igen mulighed for at lære lidt flere folk at kende i Skrave ved sognets anden udgave af ”kend din nabo”

Fredag den 13. april 2018, kl. 17.00


Konceptet er følgende:
I løbet af aftenen bliver du budt på en 3-retters menu, dog bliver denne indtaget hos tre forskellige værter i sognet. Det er op til hver enkelt værtspar, hvorvidt de vil servere hotdogs eller hummere.
Efter den sidste ret mødes alle deltagerne til fælles kaffe & hygge på Bennetgård.
Man melder til enten som gæst eller vært. Hver vært/værtspar laver tre retter, som de spiser sammen med tre forskellige hold gæster (à ca. 6 personer). Som gæst får du at vide, hvor du skal gå hen og spise forret, senere fortæller værten dig, hvor næste ret skal indtages.

Det koster 125 kr. pr. person at deltage. Værterne betaler ikke, men får et beløb på 700 kr. til dækning af udgifter.

Gæsterne medbringer selv drikkevarer til maden.

Alle er velkomne – unge, gamle, enlige, par, nye tilflyttere og de ”indfødte”
Så nyd en børnefri aften i voksnes selskab

Program:
Kl. 17:00 Ankomst til det første værtspar
Kl. 17:15 Forret.
Kl. 18:45 Hovedret.
Kl. 20:30 Dessert.
Kl. 22:00 Kaffe og hygge på Bennetgård.


Tilmelding og evt. spørgsmål skal ske til Karen Sofie Thorøe 3150 8049, Frank Buur 2921 2177 / 4045 8610 eller Dorte Holm Hansen 6176 1307

Betaling via MobilePay eller kontant inden den 1. april 2018.

Ved tilmelding - husk at oplyse din/jeres adresse.


Venlig Hilsen 

Lokalrådets udviklingsgruppe: Sundhed, trivsel og tryghed

Sangaften

Tirsdag den 20. marts kl. 19.00 er der Sangaften i Konfirmandhuset i Skodborg.
Deltagerne kan komme med ønsker til sange fra Højskolesangbogen, som organist Ida Dahl spiller til. Der kan købes kaffe og kage for 25 kr.
Alle er velkomne
Arrangeret i samarbejde mellem Skodborg og Skrave menighedsråd

Biletter til FESTIVALHAL

Køb dine billetter online til FESTIVALHAL I JELS, husk at tilføje skrave ungdoms og idrætsforening nede i bunden. 
Dermed kvittere de 100,- kr for hver entré billet der bliver bestilt. 

Hermed er linket 

Hjælp os med at dele budskabet, og fortæl det gerne videre til dem i ved bestiller en billet. 

Vi takker! 

Lokalrådet - konstitution

Lokalrådet har konstitueret sig:

Formand: Poul Erik Osmundsen
Kasserer: Dorte Holm Hansen
Sekretær: Karsten Petersen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Mogens Christensen og Tine Steensen

Suppleant: Frank BuurReferat fra lokalrådets generalforsamling den 24.02.18

Der deltog 27 borgere i generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Arne Jørgensen blev foreslået og valgt.

2. Valg af protokolfører
Karsten Petersen blev foreslået og valgt.

3. Valg af stemmetællere
Martin Boye og Berit Aagaard Thuesen.

4. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
Poul Erik Osmundsen fortalte om årets gang. Både drift og udvikling.
Han erindrede om, at alle bestyrelsesmedlemmer har andre opgaver, så derfor kan ting nogle gange tage tid.
Vejen Kommune har lavet en ny landdistriktspolitik. Bl.a. baseret på vor udviklingsplan. Vi har et godt samarbejde med kommunen. Vi har et årligt møde med kommunen, hvortil vi gerne modtager input. Både godt og skidt.
Vejen Kommune har efter kommunalvalget besluttet at nedsætte et nyt landdistrikts-udvalg, hvortil vi sammen med de andre lokalråd vælger repræsentanter.
Vi arbejder efter udviklingsplanen, som i øvrigt bliver læst uden for kommunen. Det har medført, at vi er kommet med i et forskningsprojekt om sundhed og trivsel i lokal-områder.
Vi foretager en rundtur til alle foreninger for at tage temperaturen på foreningsarbejdet. Kan vi sammen gøre noget bedre, smartere og måske hjælpe hinanden i en tid, hvor vilkårene er meget anderledes end dengang, foreningerne blev grundlagt.
Vi har tilmeldt os et arrangement om fundraising.
Vi forsøger at deltage i alle foreningers generalforsamlinger.

Tine Steensen fortalte om Natur, formidling og turisme. Skrave er kommet mere på landkortet i form af en nattergaletur, som nævnes i en kommunal folder ("Ta' på tur"). Bålhytteudvalget arbejder på at udleje udstyr til dem, der lejer bålhytten.
I den forbindelse blev det nævnt, at ikke alle afleverer bålhytten i god og ryddelig stand, når de har lånt den. Det prøver vi at gøre noget ved.
Via kommunen har vi fået tilbudt at deltage i et beplantningsprojekt, hvor vi kan få planter til et område med offentlig adgang, og hvor dyrene kan færdes. Vi skal selv holde området fremover. Vi har foreslået to arealer, som dog ikke umiddelbart passer ind i projektet, men vi arbejder videre.

Karsten Petersen fortalte om Bosætningsudvalgets arbejde med det nye logo, og at vi kun mangler de rigtige fotos for at kunne lave vor bosætningsfolder færdig.
Samtidig arbejder vi på at definere vore ønsker til ændringer til hjemmesiden, så den i højere grad kan bruges af folk uden for Skrave, fx folk, der søger ny bolig.
Endelig har vi begyndt en dialog med Skodborg Lokalråd om, hvorvidt vi kan samarbejde om forskellige projekter.

Dorte Holm-Hansen fortalte om arbejdet i Sundhed og trivsel-udvalget.
Førstehjælpskursus først på året var en stor succes.
I maj var der et møde om Nabohjælp, hvor vi næsten sprængte rammerne i Samværelset med over 60 deltagere. Skårup fra politiet holdt et godt foredrag. Efterfølgende har mange tilmeldt sig nabohjælp. Man skal dog huske at validere tilmeldingen. Det vigtigste er dog, at vi laver aftaler naboer imellem. Vi indkøber skilte til at sætte op ved indkørsel til Langetved og Københoved.
I august lavede vi Tour de Middag, som var en stor succes. Over 50 deltagere. Gentages i april i år.
Gruppen mangler hjælpende hænder.
I Arrangementsudvalget laves fælles arrangementer samt Det gule program. Udvalget er dog lidt udfordret, så vi må drøfte, hvordan det skal fungere i fremtiden.

Mogens Christensen nævnte den årlige affaldsindsamling, hvor 30-40 borgere deltager. I år er det den 22. april.
Charlotte Hammer efterlyste nogle, som vil arbejde på at få en hjertestarter i Langetved.
Arne Jørgensen nævnte landsbypedelordningen. Henvendelser herom rettes til Arne Jørgensen, Finn Jacobsen eller Karsten Petersen.

5. Fremlæggelse af årsregnskabDorte Holm-Hansen gennemgik regnskabet, som viser et lille underskud på 539,58 kr. Vi har en egenkapital på 26.567,15 kr.
Enstemmigt godkendt.

6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt for to år af gangen.
På valg var: Poul Erik Osmundsen, Dorte Holm-Hansen og Karsten Petersen.
Alle genvalgt.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen
Frank Buur nyvalgt.

9. Valg af revisor
Finn Jacobsen genvalgt.

10. Valg af suppleant til revisor
Arne Jørgensen genvalgt.

11. Eventuelt
Intet til referat.

Poul Erik Osmundsen takkede dirigent og alle fremmødte.

Distribution af kirkebladet

Post Nord vil ikke længere udbringe kirkebladet.
Derfor er opgaven overtaget af Blad Kompagniet, de vil til gengæld kun husstandsomdele. Dette betyder at alle husstande i sognet modtager kirkebladet, ikke kun medlemmer af folkekirken.
Menighedsrådet beklager meget, hvis der er nogen der føler sig generede af at modtage bladet, men vi kan desværre ikke ændre på dette. Håber på jeres forståelse.

Konstituering i Skrave menighedsråd

Konstituering i Skrave menighedsråd:
Hans Christian Bruun ønsker ikke længere at deltage i Skrave menigh
edsråd, hvorfor 1.
suppleant Christen Dall er indtrådt i menighedsrådet.
Menighedsrådet har konstitueret sig således:
Formand: Britta Mølgaard Holst
Næstformand og kontaktperson: Hanne Moshage Jørgensen
Kasserer: Christen Dall
Kirkeværge: Jørn Hansen
Sekretær: Dorthe Mortensen
Konstituering i Skrave menighedsråd:
Hans Christian Bruun ønsker ikke længere at deltage i Skrave menigh
edsråd, hvorfor 1.
suppleant Christen Dall er indtrådt i menighedsrådet.
Menighedsrådet har konstitueret sig således:
Formand: Britta Mølgaard Holst
Næstformand og kontaktperson: Hanne Moshage Jørgensen
Kasserer: Christen Dall
Kirkeværge: Jørn Hansen
Sekretær: Dorthe Mortensen
Hans Christian Bruun ønsker ikke længere at deltage i menighedsrådet, hvorfor 1. suppleant Christen Dall er indtrådt.

Menighedsrådet har konstitueret sig således:
Formand: Britta Mølgaard Holst
Næstformand og kontaktperson: Hanne Moshage Jørgensen
Kasserer: Christen Dall
Kirkeværge: Jørn Hansen
Sekretær: Dorthe Mortensen